Съобщение за заседания на П.К. на 03.06.2014г. и Председателски съвет на 05.06.2014г.С Ъ О БЩ Е Н И Е


 1. На 03.06.2014г. от 1300 часа  ще се проведе заседание на П.К. по„Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС –Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-298/29.05.2014г., относно: Изменение набюджета на Община Аксаково за 2014г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-300/29.05.2014г., относно: Актуализацияна максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег.

 

 

 2. На 03.06.2014г. от 1330часа  ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройствона територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета наПредседателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-299/29.05.2014г.,относно: Разпорежданес имот - частна общинска собственост, ПИ № 020073 -земеделска земя в местност "Край селото",по КВС на землище с.Засмяно, общ. Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-307/30.05.2014г., относно:Разпореждане с имот – частна общинска собственост, за учредяване на ограничено вещно право за надстрояване на съществуваща жилищнасграда, изградена в УПИ VІІ-613, кв.31 по действащияплан на град Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-301/29.05.2014г., относно: Разпореждане с имот – частнаобщинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж за изгражданена търговски обект с максимална застроена площ до 200 кв.м. в УПИ VІІІ-„за обществено обслужване” в кв.30 по плана на с.Крумово,общ.Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-309/30.05.2014г., относно: Разпореждане симот - частна общинска собственост, за продажба на 40 кв.м. ид.ч., включени вУПИ VІІ-142 в кв.34 по плана на с.Орешак, общ.Аксаково, по Заявление от МариянаИванова Иванова.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-302/29.05.2014г., относно: Разпореждане симот - частна общинска собственост, за продажба на 224 кв.м. ид.ч., включени вНИ № 504.1016 по ПНИ на част от СО „Могилите”, местност „Сухата чешма”,с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявление от Атанас Димитров Дюлгеров.

6. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-303/29.05.2014г., относно: Изменение на част от ПНИ на част от селищнообразувание "Могилите", местност "Сухата чешма",  землище на с. Кичево, община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-306/30.05.2014г., относно: Отдаване поднаем на част от имот - публична общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-308/30.05.2014г., относно: Разпореждане симот - общинска собственост, за промяна на действащия план на с.Любен Каравеловов частта му  относно УПИ І-читалище вкв.51 с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти VІІІ- читалищеи ІХ - за безвредни производствени дейности и търговия.

9. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-310/30.05.2014г., относно: Разглеждане на проект заизменение на действащия план на гр.Аксаково в частта му относно улици между ОТ 245 - ОТ 248 - ОТ 255, ОТ 248 - ОТ249 и ОТ 249 - ОТ458.

10. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-311/30.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ППза изграждане на обект: "Уличен водопровод" за ПИ 004017 по КВС наз-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявления от Ивка Димчева Иванова.

11. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-312/30.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ППза проектиране  на трасе на кабелна линияза захранване на ПИ №049121 по КВС на землище с.Кичево,  общ. Аксаково и предварително съгласие почл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от Николай Георгиев Николов и Есин Махмуд Халид.  

 

 

 3. На 05.06.2014г. от 15:00 часа  ще се проведе Председателски съвет в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаковопри следния

                                                                     ДНЕВЕНРЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-305/30.05.2014г., относно: Обсъждане и приемане настратегически документи на община Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                    /СВ.ДОБРЕВА/

 

 

 /ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.