Съобщение от ХLІ-ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/23.04.2014г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

·   Решение № 41.18./ 23.04.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на „Пътна връзка” с обща дължина на проектното трасе 87 м. /осемдесет и седем метра/ през имоти публична общинска собственост: №№ 000265 и 000288 - полски пътища по КВС на з-ще с.Кичево, съгласно представеният вариант на предложеното от „Палома Ком” ЕООД трасе за изграждане на пътна връзка за ПИ № 044059 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково с площ на отнемане 336.44 /триста тридесет и шест цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м от имот № 000265 и 101.05 /сто и едно цяло и пет стотни/ кв.м. от имот № 000288. Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ № 044059 по КВС на з-ще с.Кичево, общ. Аксаково, с териториален обхват – полски пътища ПИ №№ 000265 и 000288 по КВС на з-ще с.Кичево – собственост на Община Аксаково, ПИ № 042067 - собственост на „Фотиу Констръкшънс” ООД, ПИ № 042068 - собственост на Атанас Стоянов Цветков, ПИ № 044060 -   собственост на Божко Калчев Божков и ПИ № 044059 - собственост на „Палома Ком” ЕООД при условие, че финансирането на: проектът за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за пътя и построяването на пътя са за сметка на възложителя „Палома Ком” ЕООД.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ 044059 по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

·          Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

                                    

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.