Съобщение за заседания на П.К. на 14 и 15 април 2014г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 14.04.2014г. от 1300 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2013г.

 

 

 

 2. На 15.04.2014г. от 1300 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-212/04.04.2014г., относно: Належащи ремонти и промени в МЦ - Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-198/31.03.2014г., относно: Предложение за  поемане на дългосрочен общински дълг за собственото финансиране по проект "Подобряване на градската инфраструктура за питейни и  отпадъчни води в гр. Аксаково".

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-197/31.03.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

 

 

 

3. На 15.04.2014г. от 1400 часа  ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-205/01.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ НИ № 501.93. по ПНИ на СО „Лозите” землище с.Кичево, община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-215/07.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ НИ № 501.714. по ПНИ на СО "Лозите" землище с.Кичево, община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-216/08.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 010013 в местност "Край село" по КВС на  с.Любен Каравелово, община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-217/08.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 063001, местност "Горес", в землището на с.Крумово, община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 010014 в местност "Край село" по КВС на с.Любен Каравелово, община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-221/08.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, продажба при равни квоти на 70 кв.м. ид.ч., включени в УПИ Х-14 в кв.8 по плана на с.Кичево, по Заявление от Петранка Георгиева Радева, Калица Костадинова Кирякова, Ивелина Кирякова Кирякова и Георги Киряков Киряков.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-227/09.04.2014г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, разделяне на поземлен имот № 042018 по КВС на землище с.Любен Каравелово, община Аксаково, представляващ земеделска земя, в местност „Батова река”, като се обособят  два самостоятелни поземлени имота: ПИ № 042045 и ПИ № 042046.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-228/09.04.2014г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-229/09.04.2014г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-230/09.04.2014г., относно: Изменение на действащия план на гр.Аксаково, в частта му относно улична отсечка между ОТ 167(266)-266.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-207/01.04.2014г., относно: Изменение на Решение № 40.18., взето с Протокол № 040/26.03.2014г.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/09.04.2014г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от "Санрайс" ООД - гр.Варна и Светослав Тодоров Бошнаков.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/09.04.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ 044059 по КВС на землище с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявления отПалома КомЕООД.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-218/08.04.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: "Кабелно ел.захранване" за ПИ № 000302 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, по Заявления от "Попчев Стоун Дизайн" ЕООД.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-219/08.04.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 87518.44.37 по КВС на з-ще с.Яребична, общ.Аксаково, по Заявления от "Ди Ай Джи" ООД.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/

           

 

/нд
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.