Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.108

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Янчо Ивонов Великов и всички заинтересовани страни, че със заявление с вх.№УТ 70.1-20/30.07.2013г., подадено от Ваня Димчева Калоянова, пълномощник на Галина Янчева Великова -Димова е започнла процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на СО „Панорама І, ІІ, ІІІ”, землище с.Осеново, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за имот № 506.108.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.