Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА          

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

  

               Заповед №ЗД-26/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ІХ”за фурна, баня”, кв.16 по действащия план на с. Осеново, общ. Аксаково с цел делба на имота и жилищно строителство.                

               Заповед №ЗД-27/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ VІІІ-104, кв.8 по действащия план на гр. Игнатиево, общ. Аксаково с цел делба на имота и предвидено свързано застрояване. 

               Заповед №ЗД-28/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание ведно със скица-предложение и  издаване  на  разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 510.271 по ПНИ на местност „Черноморска панорама” /Перчемлията/, з-ще с.Кичево, общ.Аксаково,  обл.Варненска  с цел  вилно строителство.                            

              Заповед №ЗД-29/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на  действащ  ПУП-ПЗ за ПИ 042119 по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота.   

               Заповед №ЗД-30/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ХІV-260,  кв.31  по действащия на с. Кичево, общ. Аксаково с цел делба на имота и жилищно строителство. 

               Заповед №ЗД-31/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ІІІ-195 и УПИ ХІІ-195,  кв.23  по действащия на с.Климентово, общ. Аксаково с цел делба на имотите и жилищно строителство. 

               Заповед №ЗД-32/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ VІІІ-15 и ІХ-15,  кв.2  по действащия на с. Орешак, общ. Аксаково с цел делба на имотите и жилищно строителство. 

              Заповед №ЗД-33/17.03.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-43/28.03.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 032073 по КВС на з-ще с.Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  изграждане на шоурум, магазини, складове към магазините, офиси и паркоместа.   

 

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.