Съобщение от ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 038/27.03.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

   Решение № 38.4./27.02.2014г. за одобряване на представеното от „Булсатком” АД задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на територията на Община Аксаково на „Булсатком” АД – гр.София от ТТ в гр.Аксаково до ТТ в гр.Игнатиево, общ. Аксаково и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе за подземна тръбна мрежа с териториален обхват - поземлен имот № 000055 – път ІV клас собственост на Община Аксаково по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

    Решение № 38.5./27.02.2014г. за одобряване на представеното от Константин Георгиев Лилов задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 112021 по КВС на з-ще с.Орешак, общ.Аксаково с цел установяване на режим за застрояване в съответствие с начина на трайно ползване на имота и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 112021 по КВС на з-ще с.Орешак, общ. Аксаково с цел установяване на режим за застрояване в съответствие с начина на трайно ползване на имота.

     Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.