Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ


ОБЩИНА  АКСАКОВО              ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                        тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б           факс (052) 76 32 93

 


 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА         

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

                                         

              Заповед №ЗД-32/17.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №436 по плана на с.о.”Доброгледски лозя”, с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                 

                                              

              Заповед №ЗД-33/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ 000259  по  КВС  на  землище  на  с. Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на крайпътен търговско  обслужващ комплекс.                                                     

                       

              Заповед №ЗД-34/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за пътна връзка за ПИ 039004 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

 

              Заповед №ЗД-35/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 0102052 по КВС на землище на с. Ботево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на фотоволтаична централа.                                                     

                                

              Заповед №ЗД-36/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ 062026  по  КВС  на  землище  на  гр. Игнатиево,  общ. Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на складова база за машиностроителни части.                                                     

                                

              Заповед №ЗД-37/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 026032 по КВС на землище на с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на електроцентрала с фотоволтаични модули.                                                                                   

                                

              Заповед №ЗД-38/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 87518.42.89 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на офис сграда, складове и гаражи.                                                     

                                

              Заповед №ЗД-39/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 055051 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на зърнобаза.                                                     

                 

              Заповед №ЗД-40/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 073014 по КВС на землище на с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база с магазин.                                                     

 

              Заповед №ЗД-41/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 020056 по КВС на землище на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на фотоволтаична станция.                                                     

              Заповед №ЗД-42/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000222 по КВС на землище на с. Крумово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

 

              Заповед №ЗД-43/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032073 по КВС на землище на с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на шоурум, магазини, складове, офиси и паркоместа.                                                     

 

              Заповед №ЗД-44/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032072 по КВС на землище на с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на шоурум, магазини, складове, офиси и паркоместа.                                                     

 

              Заповед №ЗД-45/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 040002 по КВС на землище на с. Въглен, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на зърнобаза.                                                     

 

              Заповед №ЗД-46/28.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІ-277, кв.38 по плана на с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.                                                     

 

              Заповед №ЗД-47/29.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за удължаване срока на разрешение за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 002069 по КВС на землище на с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

 

              Заповед №ЗД-48/29.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за кабелно ел. захранване за ПИ 032010 и 032039 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

 

              Заповед №ЗД-49/29.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на пътна инфраструктура за обслужване на ПИ в масиви 32, 33, 34, 68, 71, 73, 75 и 76 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

 

              Заповед №ЗД-50/29.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларни планове за обходни пътища на гр. Аксаково, в т.ч. пътен възел на АМ ”Хемус” при гр. Игнатиево, общ. Аксаково и връзка на проектно трасе за път І-9 на територията на община Варна.                                                  

 

              Заповед №ЗД-51/29.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000366 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки.                                                     

 

              Заповед №ЗД-52/29.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 028028 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на автосервиз и автомивка.   

            

              Заповед №ЗД-53/29.03.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-155, кв.26 по плана на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота и предвидено свързано застрояване.                                                     

 

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                        ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Начало

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.