Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

               Заповед №ЗД-7/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-147/27.07.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 049121 по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  изграждане на склад за пакетирани стоки-храни за животни.   

               Заповед №ЗД-8/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-90/29.04.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификационен номер 87518.48.145 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис. 

              Заповед №ЗД-9/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-91/29.04.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификационен номер 87518.48.41 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис.

               Заповед №ЗД-10/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-92/29.04.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификационен номер 87518.48.42 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

               Заповед №ЗД-11/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-94/29.04.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификационен номер 87518.48.144 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

               Заповед №ЗД-12/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед №ЗД-95/29.04.2011г.за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификационен номер 87518.48.146 по кадастралната карта на с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с  цел  изграждане на складове за промишлени стоки и офис.   

 

 Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.