Проект за Дневен ред за ХХХVІ-та сесия на ОБС - АксаковоНа основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХVІ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.01.2014г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Аксаково, в сградата на Общински детски комплекс – гр.Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-34/15.01.2014г., относно: Създаване на Временна комисия по актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-25/09.01.2014г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за финансиране по Проект: „Красива България” по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект: Благоустрояване на зона за отдих – паркова площ и детска площадка – основен ремонт в УПИ ІІІ „за озеленяване” кв.58 по плана на гр.Аксаково”.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-26/09.01.2014г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за финансиране по Проект: „Красива България” по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Ремонт и Медицински център – гр.Игнатиево - УПИ VІІ здравна служба кв.32 по плана на гр.Игнатиево”.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-24/09.01.2014г., относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-17/08.01.2014г., относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–27/09.01.2014г., относно: Приемане на "Програма за закрила на детето - 2014г." на Община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-19/09.01.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за снабдяване с удостоверение за търпимост за лятна кухня и стопанска постройка, изградени в УПИ IX-общ, кв.40, по регулационния план на с.Водица, община Аксаково, на обща граница,  по Заявление вх. № ОС91–310/19.11.2013г. от Йордан Димитров Киров.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-713/20.11.2013г. и приложение с вх.№ ОБС-9500-713(1)/10.01.2014г. ., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-14/08.01.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на гр.Аксаково, по Заявления от Марийка Стоянова Николова, в качеството си на собственик на парцел ХХІ-253, кв.25А.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-11/08.01.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за застрояване за поземлен имот № 037092 по КВС в з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на складова база към цех за зеленчукови консерви и предвидено сключено застрояване, по Заявления от Ибрахим Махмуд Амура.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/08.01.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 501.1720 по ПНИ на м-ст "Кум тепе", з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство, по Заявления от Ганчо Димитров Ганев.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-13/08.01.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 067006 по КВС в з-ще с.Орешак, общ.Аксаково, обл.Варненска с цел делба на имота и вилно строителство, по Заявления от Росен Георгиев Георгиев и Теменужка Иванова Василева.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

    /СВ. ДОБРЕВА/  

 

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.