Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.29

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

 

Уведомяват се Росица Неделчева Бакърджиева, Живка Димитрова Калчева, Любомир Жеков Калчев, Митко Жеков Калчев, Кръстинка Господинова Жекова, Златка Панайотова Неделчева, Младен Панайотов Тодоров, Атанас Костадинов Ненчев и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 132 от 27.06.2013 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на 112 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот №510.29 по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна във връзка със заявление с вх. № УТ 53-21/21.03.2013 г. подадено от Соня Янева Бимбалова-Тенева, чрез пълномощника си Ивайло Тихомир Тенев.

 

Заповед № 132 от 27.06.2013 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.