Съобщение от ХХХІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 034/ 11.12.2013г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

Решение № 34.26./06.11.2013г. за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка, път и кабелно електро захранване за ПИ №№ 027015 и 027016 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка, път и кабелно електрозахранване за ПИ №№ 027015 и 027016 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват:  поземлени имоти №№ 000171 – полски път, 000174 – полски път и 000320 – полски път собственост на Община Аксаково, № 000181 – път I клас – собственост на Държавата, № 026028 – складов терен, собственост на „Хосе-2” ЕООД, № 026029 – нива  на Станка Русева Стойчева, № 026030 – нива, собственост на Зюмбюлка Русева Недялкова, № 026032 – нива на „Белгор” ЕООД, № 026063 – нива, собственост на Петра Христова Манолова и Цветанка Христова Петрова, № 026064 – нива, собственост на Петранка Георгиева Кирова и Керка Георгиева Стоянова, № 027012 – производствен терен, собственост на „Интернешънал Енд Текникал” ООД, № 027013 – нива, собственост на Иванка Николова Маринова, № 027014 – нива, собственост на Силвия Кирилова Трифонова, № 027015 – нива, собственост на Маргарита Сашева Топчиева, № 027016 – складов терен – собственост на „Хидромарк” ЕООД и № 047002 – нива, собственост на Иван Стоянов Вълчанов при условие, че финансирането на:

проекта за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за пътя и построяването на пътя са за сметка на възложителя „Хидромарк” ЕООД.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

Решение № 34.27./06.11.2013г. за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за  възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, придружено от варианти на трасе и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково по предложения от „Новел”ООД и „Булминерал”ООД вариант №2 на проектно трасе с териториален обхват от път І клас Е70 (Варна – Русе) до поземлени имоти №№ 046085 и ПИ № 046091.

       ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

Всички разходи и такси по изработване, съгласуване, съобщаване и одобряване на ПУП - ПП за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково са за сметка на заинтересуваните лица „Новел”ООД и „Булминерал”ООД.

 

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

 


 

 

                                                                                         

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.