Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

          

            Заповед №ЗД-56/25.07.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 503.319, з-ще с.Орешак,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство.

            Заповед №ЗД-57/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ II-35, кв.11 по плана на гр.Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ.                                          

             Заповед №ЗД-58/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ XIX-277, кв.28 по плана на с.Орешак,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на чл.134, ал.1, т.1 и чл.15 от ЗУТ.                          

              Заповед №ЗД-59/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ IV-52, V-52, XII-48, кв.11 по плана на с.Орешак,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ.                                                                                                   

              Заповед №ЗД-60/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ  VI-133, IX--133, кв.36 по плана на с.Климентово,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба.                                                      

            Заповед №ЗД-61/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ XVI-345, XVII-352, кв.45 по плана на с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ. 

              Заповед №ЗД-62/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 082007  по КВС на з-ще гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на база за съхранение и складиране.   

              Заповед №ЗД-63/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за поправка на очевидна фактическа грешка на Заповед ЗД-27/29.03.2013г. за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 021002, 021003, 021004 и 021005  по КВС на з-ще с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.   

 

 

              Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                                  ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.