Местност Черноморска панорама” - № 510.3213

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ част от С.О.”Черноморска панорама”, КР 510, землище с.Кичево, община Аксаково се уведомяват:

            1. Наследниците на Тодор Георгиев Атанасов, а именно: Грозданка Тодорова Димитрова, Янаки Калчев Дерменджиев, Калинка Янакиева Петрова, Тодорка Янакиева Стилянова;

            2. Наследниците на Димитър Георгиев Николов, а именно: Маринка Димитрова Николова, Димитър Любенов Димитров, Павел Любенов Димитров, Марийка Димитрова Панайотова, Демир Йорданов Демиров, Деспа Йорданова Сталева, че със заявление с вх.№УТ 70.1-17/04.06.2013г е представен проект за изменение на ПНИ на част от СО „Черноморска панорама",/Перчемлията/, землище с.Кичево, в частта относно имот № 510.3213, одобрен със заповед №РД-12-7706-262/11.09.2012г. на областен управител на  област Варна, което попада под разпоредбите на 4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В14-дневен срок от настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта, който се намира на ет.4, ст.2 в административната сградата на община Аксаково, област Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.