Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ


ОБЩИНА  АКСАКОВО                  ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                        тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б           факс (052) 76 32 93

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА 

Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                

 

Заповед № ЗД - 24/07.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ І-285 и ІІ-285 в кв. 14 по плана на с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна на дворищната регулация.

 

Заповед № ЗД - 25/08.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ 052023  по  КВС  на  землище  на  с. Изворско,  общ.  Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство

 

Заповед № ЗД - 26/08.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 096003 по КВС на землище на с. Долище, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел  жилищно строителство

 

Заповед № ЗД - 27/08.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ 036010  по  КВС  на  землище  на  гр. Аксаково,  общ. Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на търговски комплекс със заведение за хранене и спортна площадка.

 

Заповед № ЗД - 28/08.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 007007 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на шоурум и складове за промишлени стоки.


Заповед №ЗД-29/08.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 089011 по КВС на землище на с. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на работилница за изработка на надгробни паметници.

Заповед №ЗД-30/08.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХІХ-939 в кв. 80 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.

 

Заповед №ЗД-31/15.02.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за уличен водопровод за ПИ 020008 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска


Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.