Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - -№510.624 ,-№510.1631 , -№510.3126 ,№510.3127

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците Панайот Тодоров Ангелов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-31/10.06.2013 г. подадено от Иванка Панайотова Гинчева, относно новообразувани имоти:

-№510.624 - включващ – част от имот №510.624 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на неидентифициран собственик;

-№510.1631 - имот №510.1631 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Пенка Георгиева Кирилова, с удостоверение № 1974/24.11.1989 г.

-№510.3126 - включващ – част от имот №510.447 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на неидентифициран собственик;

-№510.3127 - включващ – част от имот №510.617 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” – записан на Кирил Янев Христов, с удостоверение №1403/23.10.1989 г.

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.