съобщение от ХХV-та сесия, на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 025/28.05.2013г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

Решение № 25.8/ 28.05.2013г. за одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка за ПИ 037110 по КВС на з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково, с териториален обхват - полски път № 039080 - собственост на Община Аксаково и имоти 037097, 037070, 037109, 037110, 039011, 039009, 039008, 039006, 039005, 039003, 039002 – частна собственост. ПУП - парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

Решение № 25.9/ 28.05.2013г. за одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелно ел. захранване на ПИ № 042101 и № № 042212, 042213,042214, 042215, 042216, 042217, 042218, 042219, 042220, 042221, 042226, 042227, 042228, 042229, 042230, 042231, 042232, 042233, 042234, 042235, 042239, 042240 и 042241 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, с териториален обхват - полски пътища собственост на Община Аксаково със следните идентификатори: №№ 37099.0.209, 37099.0.242 и 37099.0.261 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

                                                       

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

                                              

 


  ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.