Проект за Дневен ред за ХХІV-та сесия на ОБС - Аксаково на 29.04.2013г.
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХІV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 29.04.2013г. от 10:00 часа в лекционната зала на ОДК - Аксаково при следния


 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-282/17.04.2013г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013г.".

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-284/17.04.2013г., относно: Обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2013г. и резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2013г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-283/17.04.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-267/12.04.2013г., относно: Приемане на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013-2020г. на Община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/02.04.2013г., относно: Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Аксаково и  Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–253/10.04.2013г., относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-261/11.04.2013г., относно: Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2012г.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-265/12.04.2013г., относно: Приемане на План за младежта на Община Аксаково за 2013г.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-279/16.04.2013г., относно: Прекратяване действието на Договор № 113 от 31.03.2011г. за предоставяне на концесия върху язовир "Засмяно", община Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-254/10.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти  на 55 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ІІІ-36, кв.6 по действащия план на с.Любен Каравелово, община Аксаково, по Заявление от Ирина Тодорова Попова-Илчева и Жорж Тодоров Попов.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-255/10.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, представляващ ПИ № 010016 - земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, с площ 1.426 дка в местност "Край село" по КВС на с.Любен Каравелово, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-256/10.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба на 5 кв.м. ид.ч., включени в УПИ VІІ-197, в кв.23 по действащия план на с.Климентово, община Аксаково, по Заявление от Николай Димитров Кючуков.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-257/10.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба на 340 кв.м. ид.ч., включени в УПИ VІІІ-96, в кв.17 по плана на с.Орешак, община Аксаково, по Заявление от Маринела Василева Михалкова - Тодорова.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-258/10.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на 30 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ХІ-322, в кв.30 по плана на с.Осеново, община Аксаково, по Заявление от Димитър Костадинов Апостолов и Милка  Андонова  Апостолова.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-259/10.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба на 17 кв.м. ид.ч., включени в УПИ І-65, в кв.10 по действащия план на с.Изворско, община Аксаково, по Заявление от Цвятко Николов Димитров.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-268/12.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба на 80 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ІХ-168,169, в кв.21 по плана на с.Осеново, община Аксаково, по Заявление от Костадин Иванов Георгиев.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-273/16.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба на УПИ ХІІ-243, кв.38 по действащия план на гр.Игнатиево, община Аксаково, по Заявление от Иванка Димитрова Илиева.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-274/16.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, за продажба на 1/4 ид.ч., равняваща се на 220,75 кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-862, кв.60 по действащия план на гр.Аксаково, по Заявление от Петър Георгиев Стефанов.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-278/16.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска собственост, за продажба на поземлен имот № 000042 по КВС на землище гр.Игнатиево, община Аксаково.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-280/16.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска собственост, за продажба на УПИ І-126 "за производство и услуги" в кв.33 по действащия план на с. Изворско, Община Аксаково.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-289/18.04.2013г., относно: Разпореждане с имот- частна общинска  собственост, съгласие за строеж на НИ № 506.4. по ПНИ местност " Панорама І, ІІ, ІІІ", землище с.Осеново, Община Аксаково на обща граница, по Молба от Гавраил Петров Йосифов.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-271/15.04.2013г., относно: Промяна характера на имот публична общинска собственост и промяна на НТП.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-276/16.04.2013г., относно: Приемане на годишен план за паша за ползване на пасища и мери на територията на Община Аксаково.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-272/16.04.2013г., относно: Искане от Петър Цонев Михалев за определяне на оценка на имот, находящ се в местност "Сухата чешма" в землището на с.Кичево на основание § 29 от ПЗР от ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13/2007 г.).

24. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-285/18.04.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на кабелна линия за захранване на ПИ № 043024 по КВС на землище гр.Игнатиево, община Аксаково, по Молба от "Софарма Трейдинг" АД - гр.София.

25. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-286/18.04.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, за определяне на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ № 135002 по КВС на землище с.Слънчево, община Аксаково, по Заявление от "Триумф В" ЕООД - гр.Варна.

26. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-287/18.04.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, за определяне за изграждане на електропровод за захранване на ПИ № 129003 в землището на с.Долище, община Аксаково, по Молба от Даниел Веселинов Янков.

27. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-288/18.04.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, за определяне на трасе за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ № 028016 по КВС на землище на с.Осеново, община Аксаково, по Заявление от "Теофос"ООД.

28. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-290/19.04.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелно ел. захранване на ПИ 010282 по КВС в землището на с.Кичево, общ. Аксаково, по Заявления от „Адиан АМГ” ЕООД.

29. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-235/29.03.2013г., относно: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Аксаково.

30. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-247/04.04.2013г., относно: Одобряване на ПУП-ПП, с цел определяне територията принадлежаща на обект: "язовир Ботево" представляващ ПИ № 001250 по КВС на з-ще с.Ботево, по Заявления от „МИТ-ТТХ”ООД.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

    /СВ. ДОБРЕВА/   

 

 

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.