Съобщение от ХХІІ-ра сесия, на основание чл.124Б, ал.2 от ЗУТ.

      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 022/25.02.2013г. на Общински съвет – Аксаково e прието следното решение:

 

Решение № 22.26/25.02.2013г. за одобряване на предложения Вариант І /първи/ от представеното от Даниел Веселинов Янков задание по чл.125 от ЗУТ и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ 129003 по КВС на з-ще с.Долище, общ. Аксаково, с териториален обхват - поземлен имот представляващ местен път - общинска собственост, с цел изграждане на кабелно ел. захранване по Вариант І на предложеното трасе. ПУП-парцеларния план да съдържа регистър на засегнатия от трасето поземлен имот, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

                                                   

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.