Местност „Сухата чешма" - №504.1029

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Могилите” /местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се Катерина Неделчева Георгиева и всички и заинтересовани лица , че е издадена заповед № 444/21.12.2012 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4з и §4в от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на създадените трайни насаждения и други подобрения, попадащи  в ПИ №784/от ПКП/ и представляващи части от новообразуван имот №504.1029 по ПНИ на местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-10-7706-371/21.12.2010 г. на Областния управител на област Варна,  във връзка със заявление с вх. № УТ 53-127/02.08.2012 г. подадено от Недка Николова Стоянова.

Заповед № 444/21.12.2012 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

      

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.