Местност „Студен кладенец" - №503.127

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, СО „Студен кладенец”, КР 503, землище с.Орешак, община Аксаково.

            Уведомяват се Стефанка Костадинова Филчева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №455/21.12.2012 г.,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за утвърждаване оценката на придаваема площ към новообразуван имот №503.127 по ПНИ на СО „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, КР 503, землище с. Орешак, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-303/04.10.2011 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх. № УТ 53-148/22.10.2012 г. подадено от Даниела Георгиева Цветкова, пълномощник на Траян Ботев Цветков и Георги Ботев Цветков,

 

Заповед № 455/21.12.2012 г. на  Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.