Процедура по договаряне без обявление
ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена процедура по договаряне без обявление с предмет:

„Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)”

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

Предмет на процедурата са 3 (три) обособени позиции – поръчки за услуги по упражняване на „Авторски надзор на проек­тантите при изграждането на Регионална система за управление на отпа­дъ­ците в регион Варна” в съответствие с изискванията на Техническата специфи­кация и норматив­ната уредба, съответстващи на договорите за проектиране на обектите:

1.   Обект: „Регионална система за управление на отпадъците”.
Проектантско бюро: БТ Инженеринг ЕООД, София

2.   Обекти: „Външно електрозахранване и водопроводно отклонение на РЦУО” и „Довеждащ път до РЦУО”. Проектантско бюро: Геоакст ООД, Варна

3.   Обект: „Депо за инертни отпадъци”. Проектантско бюро: БТ Инженеринг ЕООД, София

 

Подадени са три броя оферти от съответните проектантски бюра – по една оферта за всяка обособена позиция.

 

Изпълнителят, стойността и срока за изпълнение за Обособена позиция 2 - Обекти: „Външно електрозахранване и водопроводно отклонение на РЦУО” и „Довеждащ път до РЦУО” е:

 

Проектантско бюро: Геоакст ООД, Варна. Общ индикативен срок – 36 месеца. Обща пределна цена –  4 000,00 (четири хиляди) лева.

 

За подробна информация за сключените договори, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2012-0019
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.