СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 021/21.01.2013г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

Решение № 21.19/ 21.01.2013г. за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за временен транспортен достъп и технологични площадки за изграждане на 7бр. ветрогенератори в имот ПИ № 066035 по КВС на з-ще с.Крумово и ПИ №№ 019059, 020072, 021097, 021098, 022074 и 022079 по КВС на з-ще с.Новаково, общ.Аксаково, с териториален обхват-поземлени имоти представляващи полски пътища - общинска собственост, както и ПИ №№ 019014, 022066, 020060, 022071, 021099, 022075, 022069, 022080, 019060, 020071, 021089, 021096 по КВС на з-ще с.Новаково и 066038 по КВС на з-ще с.Крумово – частна собственост, с цел предвиждане на необходимата техническа инфраструктура.

Решение № 21.20/ 21.01.2013г. за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП - ПП за кабелно ел. захранване на ПИ 021091 по КВС на з-ще с.Любен Каравелово, общ.Аксаково.

 

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.