Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
З А П О В Е Д

 

     849/12.11.2012г.

 

            На основание чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и утвърден от мен протокол от 06.11.2012 г. на комисията, назначена със Заповед № 832/06.11.2012г. на Кмета на Община Аксаково, във връзка със Заповед № 771/19.10.2012г. на Кмета на община Аксаково за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за дейността: „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина” от годишен план за ползване на дървесина за 2012г. при Община Аксаково, и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

І. О Б Я В Я В А М :

Класирането на единствения участник в проведения открит конкурс за определяне на изпълнител за дейността: „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина” от годишен план за ползване на дървесина за 2012г. при Община Аксаково, открит със Заповед № 771/19.10.2012г. на Кмета на община Аксаково, съгласно ценово предложение, както следва:

І – място: „ДОБРИЧ ЛЕС 2011” ЕООД, ЕИК 201645970, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Калиакра” бл.54, ляво крило, ет.1, ап.4, с управител: Атанас Ганчев Христов, ЕГН 5512150961, л.к. № 640495251, издадена на 22.07.2010г. от МВР – Варна, с ценово предложение в размер на – 14 760,00 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

Сделката по „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина” е облагаема доставка по смисъла на ЗДДС.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М :

„ДОБРИЧ ЛЕС 2011” ЕООД, ЕИК 201645970, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Калиакра” бл.54, ляво крило, ет.1, ап.4, с управител: Атанас Ганчев Христов, ЕГН 5512150961, л.к. № 640495251, издадена на 22.07.2010г. от МВР – Варна, за изпълнител за дейността: „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина” от годишен план за ползване на дървесина за 2012г. при Община Аксаково, обявена чрез открит конкурс със Заповед № 771/19.10.2012г. на Кмета на община Аксаково, за обект № 1 включващ: отдел 34 подотдел „к”, включен в имот № 000222 в землище с. Изворско, община Аксаково; отдел 34 подотдел „т”, включен в имот № 000222 в землище с. Изворско, община Аксаково; отдел 76 подотдел „н”, включен в имот № 000007 в землище с. Яребична, община Аксаково; отдел 177 подотдел „а”, включен в имот № 000029 в землище гр. Аксаково, община Аксаково; с предложена цена - 14 760,00 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

ІІІ. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Внесената от „ДОБРИЧ ЛЕС 2011” ЕООД, ЕИК 201645970, с платежно нареждане за кредитен превод от 02.11.2012г. на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гаранция за участие в конкурса в размер на 443,00 лв. /четиристотин четиридесет и три лева/ да бъде освободена в полза на лицето след сключване на договор със същото.

2. „ДОБРИЧ ЛЕС 2011” ЕООД, ЕИК 201645970, следва да внесе гаранция по изпълнение на договора в размер на 5% от стойността за обекта, достигната по време на проведената процедура на открит конкурс, а именно сумата в размер на 738,00 лв. /седемстотин тридесет и осем лева/, в една от следните форми:

2.1. Гаранцията за изпълнение може да бъде внесена като парична сума в полза на Община Аксаково, по следната банкова сметка:

IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00

BIC CECBBGSF

при ЦКБ АД гр.Варна.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена като банкова гаранция, учредена в полза на Община Аксаково. В банковата гаранция задължително се записва, че тя е безусловна и неотменима, и че е със срок на валидност до 31.01.2013 г. Същата се освобождава след изрично писмено известие от Община Аксаково.

ІV. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими суми по настоящия договор и след подписване на двустранен протокол от регистриран лесовъд.

V. В случай че в петнадесет дневен срок от датата на връчване на настояща заповед „ДОБРИЧ ЛЕС 2011” ЕООД, ЕИК 201645970, не преведе дължимата сума на Община Аксаково се счита, че същия се отказва от сключване на сделката, а сумата от внесената гаранция за участие се задържа.

VІ. Въз основа на влязлата в законна сила заповед в 7 /седем/ дневен срок се сключва договор с лицето, определено за изпълнител, след внасяне на гаранция за изпълнение, в размер на 738,00 лв. /седемстотин тридесет и осем лева/  и представяне на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.

VІІ. На основание чл. 23, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК, в тридневен срок.

VІІ. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страницата на Община Аксаково и да се обяви на публично място в сградата на Община Аксаково, като за целта се изготви протокол относно датата на обявяване.

VІІІ. След влизане в сила на настоящата заповед Директор Дирекция „ОСС” привежда същата в изпълнение, съгласно текстовете, посочени по-горе.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Аксаково.

Препис от заповедта да се връчи на Директор Дирекция „ОСС” – за сведение и изпълнение, на Директор Дирекция „ФСХД” – за сведение и Секретаря на Община Аксаково – за контрол.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й, пред Варненския Административен съд.

Заповедта се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра, един за канцеларията на Кмета, един за Дирекция ”ОСС” и един за „ДОБРИЧ ЛЕС 2011” ЕООД.

 

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Изготвил:

Н. Тодорова

 

 

Съгласувано с:

В. Юнакова

Ат. Гьошев

Ат. Цачева

Р. Илиева

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.