Местност „Франгалъ”

Местност „Франгалъ" - №659
03.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост за имот с пл.№659, местност „Франгалъ”, попадаща в СО „Могилите“, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна.               Уведомяват се всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ, решение по т.І б от...

Местност „Франгалъ” - №649
09.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост за имот с пл.№649, местност „Франгалъ”, попадаща в СО „Могилите“, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна.               Уведомяват се всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ, решение по т.І от протокол...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.