Местност „Вълчан Чешма”

Местност „Вълчан Чешма” - №№508.2160, 508.2166 и 508.2174
04.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ИЛИЯ ЛАМБОВ СТАМОВ, ИВАН ЛАМБОВ СТАМОВ, МАРИЯНА ХАРАЛАМБИЕВА КОЛЕВА и АНТОАНЕТА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА, че със заявление с вх.№ УТ 53.4-4/06.02.2018г., подадено от Младен Костадинов Дичев е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед РД-12-7706-235/15.08.2012 г. на Областен управител на област Варна, в частта за новообразувани имоти...

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2162
04.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за вписване на документ за собственост по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се Марийка Купенова Градинарова, Димитър Христов Баев, Красимир Димитров Баев, Росица Димитрова Илиева, Марийка Стоянова Гочева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за вписване на документ за собственост на Валентин Георгиев Димитров в...

Местност „Вълчан чешма” - №507.2119
26.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 507, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Стана Ганчева Михалева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-116/12.09.2017 г. подадено от Станка Илиева Христова, чрез адв.Таня Иванова, относно...

Местност „Вълчан чешма” - №505.2158
26.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 505, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Фотина Георгиева Николова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-118/19.09.2017 г. подадено от Светла Стоянова Райкова, относно относно новообразуван имот...

Местност „Вълчан чешма” - №509.2052
26.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Никола Генчев Николов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-110 от 25.08.2017 г. подадено от Магдалена Николова Петрова, чрез пълномощника...

Местност „Вълчан чешма” - №507.2191
04.08.2017
ОБЯВЛЕНИЕ      Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Костадин Янев Горанов и на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 70.1-2/13.01.2017г., подадено от Иванка Братинова Димитрова, чрез пълномощник Борислав Георгиев Димитров започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Вълчан Чешма”, КР 509, землище гр. Аксаково, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.13, т.1,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.