Местност " Сухата чешма" - №504.353

Местност „Сухата чешма” - №504.812
27.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Могилите” /местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.           Уведомяват се наследниците на Шерметена Иванова Кирова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-36/20.12.2011 г. подадено от Кольо Динев Гърдев, относно новообразуван имот №504.812  по ПНИ на за местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево,...

Местност „Сухата чешма” -№504.737
27.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Могилите” /местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.           Уведомяват се наследниците на Димитър Петров Чакъров и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-37/20.12.2011 г. подадено от Иван Петров Велев, относно новообразуван имот №504.737 по ПНИ на за местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево,...

Местност „Сухата чешма” - №504.398
20.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Могилите” /местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.           Уведомяват се Дияна Иванова Добрева, Керанка Николова Иванова, Софка Димитрова Чанева и Таня Жекова Любенова, че е издадена заповед № 820/21.10.2011 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на новообразуван имот №504.398  по ПНИ на местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево, община Аксаково,...

Местност „Сухата чешма” - №504.421
16.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Могилите” /местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.           Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-35/14.12.2011 г. подадено от Красимир Димитров Павлов, относно новообразуван имот №504.421 по ПНИ на за местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със...

Местност „Сухата чешма” - №504.420
16.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Могилите” /местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.           Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-34/14.12.2011 г. подадено от Красимир Димитров Павлов, относно новообразуван имот №504.420 по ПНИ на за местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със...

Местност „Сухата чешма” - № 504.449
15.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Сухата чешма”, КР 504, землище с.Кичево, община Аксаково.           Уведомяват се всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-33/05.12.2011 г. подадено от Христо Георгиев Германов, относно новообразуван  имот с № 504.449  по ПНИ на местност „Сухата чешма”, землище с.Кичево, община Аксаково,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.