Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
11.11.2020

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

            Заповед  №ЗД-67/06.11.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ ХІ-196 кв.8 по плана на с.Долище, общ. Аксаково, с цел делба на имота и установяване режим на застрояване за зона „Жм”.


            Заповед  №ЗД-68/06.11.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.504.115 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, с.о. „Сухата чешма” за установяване режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-69/06.11.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-165 кв.21 по плана на с.Слънчево, общ. Аксаково, с цел делба на имота и установяване режим на застрояване за зона „Жм”.


            Заповед  №ЗД-70/06.11.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150  от  ЗУТ, включващ проект за ПУП–ПРЗ за делба на УПИ ХVІІ-306 в кв.40 по плана на с.Кичево, общ.Аксаково и инвестиционен проект за обект: 


 

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.