Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 22.10.2020г.
15.10.2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 1. На 22.10.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-426/10.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-424/02.10.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 125 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-109 в кв. 59 по действащия план на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1274 кв.м.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-451/14.10.2020г., относно: Разпореждане с УПИ ХХI и ХХIII, кв. 82, находящи се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-446/02.10.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 10 кв.м. ид.ч. от УПИ І-319 в кв. 32 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1140 кв.м.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-425/02.10.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 110 кв.м. ид.ч. от УПИ ІХ- в кв. 2 по действащия план на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1220 кв.м.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-452/14.10.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 55 кв.м. ид.ч. от УПИ I-280, кв. по действащия план на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, целият с площ 825 кв.м.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-453/14.10.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на поземлен имот с идентификатор 87518.501.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична, община Аксаково, област Варна.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-435/07.10.2020г., относно: Учредяване право на строеж за пристрояване на навес в УПИ ХI-970 в кв. 71 по действащия план на гр. Аксаково, област Варна.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-447/09.10.2020г., относно: относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на поземлен имот с идентификатор 00182.510.1193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, С.О. „Янчова поляна“, целият с площ 287 кв.м.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-421/01.10.2020г., относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ Промишлена сграда с идентификатор № 37099.505.229.2, на един етаж, със застроена площ – 36 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор № 37099.505.229, целият с площ 320 кв.м. по КККР на с. Кичево, община Аксаково, област Варна.
 11. Искане с вх.№ ОБС-9500-420/01.10.2020г. и Становище с вх.№ ОБС-9500-420-(1)/12.10.2020г., относно: За допускане на изменение на Заповед № 515/06.08.2019г. на кмета на Община Аксаково.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-454/14.10.2020г., относно: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти с цел отстраняване на явна фактическа грешка за имот 37099.86.40 по КККР на с. Кичево, община Аксаково, област Варна.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-455/14.10.2020г., относно: Съгласие за изменение на ПИ с идентификатор № 32278.89.110, целият с площ 19 870 кв.м, местност „Саячала“ по КККР на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-434/07.10.2020г., относно: Съгласие за изменение кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна относно границите на поземлени имоти с идентификатори 54145.25.516 и 54145.25.519.
 15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-448/12.10.2020г., относно: Инвестиционно намерение за изграждане на лечебно заведение за извън болнична специализирана медицинска помощ в гр. Аксаково.
 16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-444/09.10.2020г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план за обект: „Електрозахранване на ПИ 40590.33.5, м-ст „Кавак дере“ по КК на с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна“.
 17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-445/09.10.2020г., относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб на ЕП 20 kV извод „Етър“, находящ се в имот с идентификатор 32278.47.2 до МТТ 20/0.4kV в имот с идентификатор 32278.25.35 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна

 

 

Време за дезинфекция: 14:15 – 14:25 часа 1. На 22.10.2020г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-449/13.10.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечие на 2020г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2020г. с приложениия.
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-423/02.10.2020г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2020г.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.