Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
09.10.2020

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Кичево, общ. Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение: Изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, общ.Аксаково в частта му относно кв.27 и улица м/у О.Т.32-О.Т.33-О.Т.35-О.Т.34 (имот с идентификатор 37099.505.582 по КККР на с. Кичево)  предвиждащ обособяване на нов УПИ ХІІІ - „за общ. обслужване“.

Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост, съгласно § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА.

          Целта на инвестиционното предложение е изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, общ.Аксаково, област Варна в частта му относно кв.27 и улица м/у О.Т.32-О.Т.33-О.Т.35-О.Т.34 (имот с идентификатор 37099.505.582 по КККР на с. Кичево)  предвиждащ обособяване на нов УПИ ХІІІ - „за общ. обслужване“.

Инвестиционното предложение (ИП) не противоречи на действащите планове за района и населеното място и е напълно съвместимо с проекта на Общ устройствен план на Община Аксаково.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

Инвестиционното предложение не предвижда използването на невъзобновяеми природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.