Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
20.08.2020

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                 

 

 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Анна Белчинска, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-26(1)/29.06.2020 г., подадено от Станислава Великова, с искане за изменение на кадастралния план на гр. Аксаково, обл. Варна в обхвата на имот пл.№2672, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIХ2672 в кв.102 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имот пл.№2672 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№2250 и 2251. Проектният номер на имота включен в УПИ ХХХ2672, кв.102 – записан и на Ваше име, е пл.№2251.

           На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция УТ

 

 

Изготвил:

Венелина Лалева, гл.специалист в дирекция УТ

 

 

 

Съобщено на  20.08.2020 г.

 

Срок за подаване на жалби: 27.08.2020 г.вкл.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.