Уведомления Дирекция ОСССК
Обява
29.07.2020

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение „ПУП–ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 32278.8.12, 32278.8.11 и 32278.8.9 по КККР на гр. Игнатиево, община Аксаково, с цел обособяване на допълнителен терен за гробищен парк”.

Обект на планиране е терен в обхават на следните частни поземлени имоти с идентификатори 32278.8.12, 32278.8.11 и 32278.8.9 по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна. Теренът представлява земеделска земя и се намира западно от границите на населеното място.

Цел и задачи на проекта – да се структурират в устройствено отношение терените, предвидени за специфично обществено обслужване, да се обезпечи транспортно-комуникационното им обслужване, да се планира инфраструктурното и стопанското им осигуряване по начин, който да гарантира трайно и целесъобразно решение на неотложните обществени нужди.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

Инвестиционното предложение не предвижда използването на невъзобновяеми природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен, общ. Аксаково.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.