Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 23.07.2020г.
16.07.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 1. На 23.07.2020г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-279/09.07.2020г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България.
 2. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2019г.

 

Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа

 

 1. На 23.07.2020г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-283/10.07.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първо пулогодие на 2020г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2020г. с приложения.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-281/10.07.2020г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2020г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-284/14.07.2020г., относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с Ид. № BG14MFOP001-4.006-0001 с наименование „Информационно - образователен център „Син растеж“, финансиран по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР) - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-285/14.07.2020г., относно: Промяна на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса.

Време за дезинфекция: 14:50 – 15:00 часа

 

 1. На 23.07.2020г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-287/14.07.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020г.“.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-259/02.07.2020г., относно: Изменение на Решение № 9.11, взето с Протокол № 9 от 30.04.2020 от Общинки съвет – Аксаково.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-291/14.07.2020г., относно: Съгласие за освобождаване от плащане на наем във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените извънредни противоепидемични мерки в Република България.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-292/14.07.2020г., относно: относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти в с. Въглен, община Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-290/14.07.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 235 кв. м. ид. части от новообразуван имот № 500.463 по плана на м-ст „Старите лозя“, гр. Игнатиево, община Аксаково, по заявление на Марина Ангелова.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-288/14.07.2020г., относно: Отдаване под наем на имот - общинска собственост в с. Климентово, община Аксаково.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-280/09.07.2020г., относно: Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Долище, община Аксаково, област Варна, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 21988.79.427.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-293/14.07.2020г., относно: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в обхвата на ПИ №№ 32278.37.217, 32278.37.558 и 32278.37.203.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-289/14.07.2020г., относно: Възлагане изработване на проект за подробен устройствен план за разширение на гробищен парк - с. Слънчево, община Аксаково.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-265/06.07.2020г., относно: Даване на предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПП за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32490.51.22 по КК на с. Изворско, общ. Аксаково, по Заявление от Бонка Иванова.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-274/08.07.2020г., относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план на с. Кичево, община Аксаково.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-266/06.07.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за ПИ с идентификатор 00182.45.47 по КК на гр. Аксаково, община Аксаково.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-282/10.07.2020г., относно: Одобряване на план - схема към действащия регулационен план на с. Орешак.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.