Съобщения екология
Съобщение
26.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите,

Община Аксаково ОБЯВЯВА: инициатива на „МИТ-ТТХ“ ЕООД,

за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Ботево“

  1. Цел на заявеното                        Аварийно възстановяване преливника на язовир „Ботево“

 

  1. Воден обект и код на                    Язовир „Ботево“, землище на с. Ботево,

водното тяло – предмет                           община Аксаково

на използването:                                        BG1DJ900R011

 

  1. Системи или                              Възстановяване на съществуващ  преливник                             

съоръжения, чрез които ще         

се реализира използването:      

                                                       

  1. Място на използване на                 Язовир „Ботево“, разположен в ПИ № 001250, землище на с.       

водите, населено място и                      Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна                                                 

 ЕКАТТЕ                                                             

  1. Проектни параметри на               - траншеен преливник – непотопен, практически профил         

       използването:                                   с b = 15,00м;

                                                              - траншея – начална ширина b0 = 2,00м, крайна ширина

                                                               bп= 4,00м, критична дълбочина в края на траншеята

                                                               vкр =3,92м/с;

                                                               - бързоток с пасарелка и 3 бр. стб.греди с дължина 14м;

                                                                            - водобойна стена – височина 1,25м;

                                                                            - преходен участък – дължина 13,00м;

                                                                            - облицован отводняващ канал с праг 49.10м;

                                                                            - необлицован отводящ канал 97.50м.

 

 

  1. Условия, при които би             Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

могло да се представи

правото за използване на

водния обект:

 

  1. Място за предоставяне на       Сградата на Община Аксаково, 9154 гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“      

писмени възражения и                  № 58 Б от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;

предложения от

заинтересованите лица:

 

                                                             Срок – 14 дни от датата на обявяването
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.