Съобщения
Kонкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура”
12.06.2020


НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА”

 

 

         Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 421/11.06.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността Началник отдел „Архитектура”
  2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър;

2.2. Специалност  - „Архитектура“;

2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши;

2.4. Минимален професионален опит – 4 години.

  1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

4.1.Заявление съгл. приложение № 3 към чл.17 ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

4.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

4.5. Автобиография;

  1. Подаване на документи:

5.1. Подаването на документи е в срок до 26.06.2020 г.

5.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Центъра за услуги и информация при Община Аксаково, чрез Снежанка Камбурова - Гл.специалист “Човешки ресурси”.

5.3. Подаването на документи може да се извърши и  по електронен път на адрес: snejanka.kamburova@aksakovo.bg, в този случай Заявлението съгл. приложение № 3 към чл.17 ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от същата наредба, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.4. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

5.6. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящата заповед не се регистрират.

  1. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата на конкурса, часът за започването и мястото на провеждането на конкурса ще се обявят на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Общинска администрация при Община Аксаково – гр.Аксаково ул. „Г.Петлешев” № 58 б и публикуват в електронната й страница.
  2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, свързана с подпомагане функциите и правомощията на Главния архитект.
  3. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 630 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
  4. Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе под формата на тест.
  5. С кандидатите издържали теста ще се проведе интервю.

 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ:

инж.АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

 

Изготвил:

Сн.Камбурова

 

 

Съгласувал:

Ир.Добрева

 

 

Н.Симеонова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.