Kонкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура”

12.06.2020 16:50


НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА”

 

 

         Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 421/11.06.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността Началник отдел „Архитектура”
  2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър;

2.2. Специалност  - „Архитектура“;

2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши;

2.4. Минимален професионален опит – 4 години.

  1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

4.1.Заявление съгл. приложение № 3 към чл.17 ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

4.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

4.5. Автобиография;

  1. Подаване на документи:

5.1. Подаването на документи е в срок до 26.06.2020 г.

5.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Центъра за услуги и информация при Община Аксаково, чрез Снежанка Камбурова - Гл.специалист “Човешки ресурси”.

5.3. Подаването на документи може да се извърши и  по електронен път на адрес: snejanka.kamburova@aksakovo.bg, в този случай Заявлението съгл. приложение № 3 към чл.17 ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от същата наредба, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.4. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

5.6. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящата заповед не се регистрират.

  1. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата на конкурса, часът за започването и мястото на провеждането на конкурса ще се обявят на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Общинска администрация при Община Аксаково – гр.Аксаково ул. „Г.Петлешев” № 58 б и публикуват в електронната й страница.
  2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, свързана с подпомагане функциите и правомощията на Главния архитект.
  3. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 630 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
  4. Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе под формата на тест.
  5. С кандидатите издържали теста ще се проведе интервю.

 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ:

инж.АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

 

Изготвил:

Сн.Камбурова

 

 

Съгласувал:

Ир.Добрева

 

 

Н.Симеонова


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития