Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.

11.06.2020 16:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.06.2020г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.”
  2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32490.31.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изворско, Община Аксаково, целият с площ 63 897 кв.м.
  3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 54145.502.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, община Аксаково, целият с площ 1209 кв.м.
  4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-226/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: Новообразуван имот № 500.623, по ПНИ на местност „Старите лозя" - земеделска земя, гр. Игнатиево, община Аксаково, целият с площ 1000 кв.м.
  5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-222/04.06.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелна линия 20кV от съществуващ СРС в оста на електропровод 20кV извод „Осеново“ до предвиден за изграждане трафопост тип МТТ20/0.4kVA, 100kVA в имот с идентификатор 54145.2.449 по КК на с. Осеново, общ. Аксаково
  6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-227/06.2020г., относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 00182.37.32 по КК на з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, целия с площ 2.548 дка.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития