Уведомления Дирекция ОСССК
Съобщение
27.02.2020


ДО

НИКОЛИНА СТОЯНОВА

УПРАВИТЕЛ  НА

„РЕВАНШ 28“ ЕООД

ГР. ВАРНА

УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 56

 

 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  СТОЯНОВА,

 

Уведомявам Ви, че към дата 30.01.2020 г., във връзка с издадено разрешение № 70/05.12.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: „Георги Петлешев“ № 37, гр. Аксаково, по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, имате следните неплатени задължения:

  • Месечни такси за разполагане на ПО в размер на 339,00 лв. /триста тридесет и девет лева/, за месец декември 2018 г. и месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври и ноември 2019 г.;
  • Неустойка за просрочие на плащането на месечните такси за разполагане в размер на 38,70 лв. /тридесет и осем лева и седемдесет стотинки/, към 30.01.2020 г.;
  • Годишна такса сметоизвозване /ТБО/ в размер на 14,40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ и лихва за просрочие в размер на 0,33 лв. /тридесет и три стотинки/, към 31.01.2020 г.

Общата сума на задълженията Ви е в размер на 392,43 лв. /триста деветдесет и два лева и четиридесет и три стотинки/.

           

            Следва в седемдневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да внесете в полза на Община Аксаково дължимите суми.

           

            Данните са извлечени от ПП „Акстър Каса”.

 

            В случай на неизпълнение Община Аксаково ще предприеме незабавни действия по събирането на горепосочените задължения по съдебен ред.

 

 

С уважение,

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ  ОСССК

 

 

Съгласувал:

Ивета Николова

 

 

Изготвил:

Николина Петрова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.