Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 31.12.2019г
27.12.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 

  1. На 31.12.2019г. от 10:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка относно: Одобряване представената план-схема за изграждане на кабелна линия от УПИ ХV-„за поликлиника и трафопост“, кв.25 до УПИ V-1001,512 в кв.88 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно електрозахранвaне 0,4kV от ТП 15 до нов ШК-4А пред УПИ V-1001,512 в кв.88 по плана на гр.Аксаково“ с териториален обхват: УПИ XV – „за поликлиника и трафопост“ – частна общинска собственост и улици между о.т. 204(66) - 203(65) – 202 и между о.т. 205 – 203(65).
  2. Докладна записка относно: Одобряване представената план-схема за изграждане на кабелна линия , за обект: „Външно кабелно електрозахранвaне 0,4kV от ТП 11 до нов РК-3 пред УПИ VII-„за търговия и озеленяване“ в кв.95 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.