Съобщения
Подбор на служители на длъжност „Домашен помощник”
27.09.2019О Б Я В Л Е Н И Е
за подбор на служители на длъжност  „Домашен помощник”

Във връзка с изпълнението на административен договор BG05M9OP001-2.040-014  за финансиране на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-община Аксаково“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора  и лица с увреждания-Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансирана от Европейския социален фонд,

 Община Аксаково обявява подбор за длъжността „Домашен помощник“

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Оказване помощ и подкрепа на потребителя на социални дейности от интегрирани здравно-социално услуги, в частност социално-битови услуги.

Характеристиките на  длъжностите ще се предоставят : гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл.1, вх.1, Общинско социално предприятие „ДСП“.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 

 1. Общи изисквания към кандидатите:

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

 • Да имат навършени 18 години;
 • Да са в трудоспособна възраст;
 • Да не са придобили право на пенсия за стаж и възраст по чл. 68, ал.1 и ал.3 от КСО;
 • Да не са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда.
 • Да не са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства.
 • Да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност.
 • Да не са представили умишлено документи с невярно съдържание.
 • Да са работоспособни за извършване на дейностите.
 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Умения и нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.
 1. Специфични изисквания към кандидатите.

            Под внимание се вземат образованието на кандидата, завършени
допълнителни курсове и квалификации, които имат отношение за по-качествено извършване на услугите за лична помощ, комунално - битови дейности и социално включване в домашна среда, както и натрупаният опит на кандидата до момента на кандидатстване за извършване на такива или сходни по характер дейности, ако има такъв.

            Вземат се и предвид показаните резултати от кандидата по време на събеседването.

С предимство се ползват лицата, които имат опит в предоставянето на социални услуги със същия или сходен характер – личен асистент, социален асистент и др.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за постъпване на работа;
 2. Автобиография ;
 3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата;
 4. Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения за предоставяне на социални услуги ( ако e приложимо);
 5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец;
 6. Копие от документи за придобито образование, допълнителни квалификации и др.;
 7. Копие от трудова/осигурителна книжка.

Всички документи, които трябва да бъдат подадени по образец, кандидатите могат да получат на адрес  гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл.1, вх.1.

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите се подават в  : гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл.1, вх.1, Общинско социално предприятие „ДСП“.

Срок за кандидатстване: 7.10.2019 г.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРЪТ

Подборът ще се проведе на два етапа:

 1. Подбор по документи; На първия етап се извършва подбор по документи – Комисията разглежда и оценява подадените от кандидатите документи за длъжност „Личен асистент“ на база следните критерии: Съответствие на подадените документи с изискваните за заемане на длъжността и оценката по този критерий е „да“ или „не“. При оценка „не“ кандидатът не се допуска до последващо оценяване.
 2. Интервю. По време на събеседването членовете на Комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Всички кандидати, които са преминали подбора по документи, се уведомяват, на посочения от тях телефон за контакт, за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването с тях.

За резултатите от подбора кандидатите ще бъдат уведомени лично, чрез оставените от тях контакти за връзка.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.