Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 12.09.2019г.
05.09.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 1. На 12.09.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-352/03.09.2019г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2019/ 2020 година.

 

 

 1. На 12.09.2019г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-353/04.09.2019г., относно: Програма за опазване на околната среда на община Аксаково за периода 2017-2020г.

 

 

 1. На 12.09.2019г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-350/03.09.2019г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2019г.

 

 

 

 1. На 12.09.2019г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-348/03.09.2019г., относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Аксаково“.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-344/03.09.2019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г.“
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-343/03.09.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 100 кв.м. ид.ч. от УПИ VI-371, кв. по действащия план на с. Любен Каравелово, община Аксаково, целият с площ 1125 кв.м. по заявление на Даниел Василев.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-346/03.09.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 15,3845 %, равняващи се на 119,23 кв.м. ид.ч. от УПИ II-374, кв. 24 по действащия план на с. Куманово, община Аксаково, област Варна, целият с площ 775  кв. м. по заявление на „Трейд експрес” ООД с управител Митко Лазаров.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-345/03.09.2019г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост представляващ: Помещение с площ 4,20 кв.м от административна, делова сграда с идентификатор № 54145.502.423.1, със застроена площ 380 кв.м, изградена в ПИ с идентификатор № 54145.502.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, община Аксаково, област Варна.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-333/27.08.2019г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост представляващ: Помещение с площ 3,24 кв.м. от сграда – Кметство, със застроена площ 360 кв.м., изградена в УПИ Х „кметство, поща“ в кв. 2 по плана на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-347/03.09.2019г., относно: Съгласие за разделяне на новообразуван имот № 500.386 по плана на новобразуваните имоти на местност „Старите лозя”, гр. Игнатиево, община Аксаково.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-336/28.08.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 11702.50.8 по кадастралната карта на с. Водица, общ. Аксаково.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-337/28.08.2019г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 14653.210.2 по кадастралната карта на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-339/29.08.2019г., относно: разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.10.16 по КК  на с. Кичево, общ. Аксаково.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-340/29.08.2019г., относно: Одобряване на проект за проект за ПУП-ПП и план-схема за ел. захранване и водоснабдяване.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-341/02.09.2019г., относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разпределителен газопровод и отклонение“ за ПИ с идентификатор 00182.34.61 по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна. 13.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-349/03.09.2019г., относно: Одобряване на проект за ПУП–ПП за обект: „Участък от деривация Китка-Варна, площадка „Игнатиево“, м/у 36, 37 и 38 дюкер“ с териториален обхват имоти по КК на с. Припек и гр.Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна.

 

 

 

 

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.