Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
19.08.2019

На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :

 

  1. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА
  2. МАРТИН ПАНКОВ

 

          че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №451/08.07.2019г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на с.Орешак, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ14 в кв.4 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него двуетажна жилищна сграда, вследствие на което имот пл.№14 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№430 и 431.

 

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Варна в 14-дневен от публикуването на настоящото съобщение.

            Одобрената преписка може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3.

           

 

 

 

           

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  УТ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.