Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК - 15.08.2019г.
09.08.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 1. На 15.08.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по Установяване на конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-320/09.08.2019г., относно: Повторно разглеждане на въпроса за ограничаване скоростта на движение на превозни средства по цялото протежение на главната улица в гр. Аксаково.

 

 

 1. На 15.08.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-318/08.08.2019г., относно: Преструктуриране на мрежата от детски градини на територията на Община Аксаково.

 

 

 1. На 15.08.2019г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-301/08.2019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-314/06.08.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 195 кв.м.ид.части от УПИ ХХ-383 за профилакториум, кв. 13 по действащия план на с. Долище, община Аксаково, целият с площ 1 275 кв. м. по заявление на Александър Стефанов.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-315/06.08.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 70 кв.м.ид.ч., от УПИ ХІІІ-445, кв. 14 по действащия план на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ 930 кв.м. по заявление на Димитър Желязков.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-300/02.08.2019г., относно: Безвъзмездно предоставяне на движима вещ - частна общинска собственост за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“-Варна.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-302/05.08.2019г., относно: Учредяване право за надстрояване в УПИ Х-453, кв. 71 по действащия план на гр. Аксаково по молба на Михаил Михалев, пълномощник Гошо Якимов.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-316/08.08.2019г., относно: Създаване на селищно образование с местно значение с найменование „Ментеше“, в землището на гр. Аксаково, община Аксаково.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-317/08.08.2019г., относно: Създаване на селищно образование с местно значение с найменование „Кум тепе“, в землището на гр. Аксаково, община Аксаково.

      8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-295/31.07.2019г., относно: Даване на предварително съгласие за проектиране и изграждане на нов КТП, обслужващ имот идентификатор 00182.45.47 по КК на гр.Аксаково, общ. Аксаково.

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-298/02.08.2019г., относно: Даване на предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПП, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 14653.210.2 по КК на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-319/09.08.2019г., относно: Съгласие за прокарване на кабелна линия с дължина 26 м., част от която преминаваща през имоти – частна общинска собственост по действащия план на гр. Аксаково, област Варна.

    11.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-308/05.08.2019г., относно: Одобряване на ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия по кадастралната карта на гр. Аксаково, общ. Аксаково по заявление на „Електроразпределение Север“ АД, пълномощник Стелиана Иванова.

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-313/06.08.2019г., относно: Допускане до процедура за изменение на действащия план на с. Климентово, община Аксаково.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-296/31.07.2019г., относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за имот в с. Доброглед, общ. Аксаково по заявление на Радослав Рашков.

 1. На 15.08.2019г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-303/05.08.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на "АМЦСМП-Аксаково" ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първо пулогодие на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2019г..
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-299/02.08.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.06.2019г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-309/06.08.2019г., относно: Получени командировъчни пари за второто тримесечие на 2019г. на Кмета на Община Аксаково.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-311/06.08.2019г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2019г.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-312/06.08.2019г., относно: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг, като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
 6. Писмо с вх.№ ОБС-9500-293/30.07.2019г., относно: Информация за годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2018г.

 

 

 

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                               /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.