Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково
Проект за Дневен ред за L-та сесия на ОбС - Аксаково - 28.05.2019г.
22.05.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам L-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.05.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/14.05.2019г., относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на  2019 г. от Председателят на Общински съвет – Аксаково.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-193/15.05.2019г. относно: Получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие на  2018 г. от Кмета на Община Аксаково.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-195/15.05.2019г. относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на  2019 г. от Кмета на Община Аксаково.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-194/15.05.2019г. относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-200/15.05.2019г. относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 31.03.2019г.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-196/15.05.2019г., относно: Откриване на групи в Детска градина „Детство мое“– град Аксаково и преструктуриране на групи в детските градини.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБД-9500-192/14.05.2019г., относно: Подписване на Споразумение на местно ниво за интеграция на продължително безработните лица на пазара на труда със съвместни и координирани усилия на институциите, местната власт и останалите организации, имащи отношение към проблемите на продължително безработните лица и техните семейства.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-172/25.04.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-191/14.05.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горските територии - собственост на Община Аксаковo.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-184/05.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба за продажба на 60 кв. м. ид. ч. от УПИ V-42, кв. 1 по действащия план на с. Доброглед, община Аксаково, целият с площ 1090 кв.м. по заявление на Радослав Рашков.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-185/09.05.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба за продажба на 215 кв. м. ид. части от УПИ VІ-94, кв. 15 по действащия план на с. Новаково, Община Аксаково, целият с площ 1965 кв.м. по заявление на Илиян Илиев и Севда Илиева.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-198/15.05.2019г., относно: Предложение за премахване на сграда находяща се в имот пл. № 652, участващ в образуването на УПИ I „за средно училище“, кв.27 по действащия регулационен план на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-199/15.05.2019г., относно: Проект на изменение на ПНИ „Янчова поляна“ /селищно образувание/, гр. Аксаково, община Аксаково в частта на НИ № 510.1222, целият с площ 1692 кв.м.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-197/15.05.2019г., относно: даване на предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изграждане на пътна връзка на ПИ с идентификатор 37099.45.102 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                                       /СВ. ДОБРЕВА/  
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.