Mестност „Студен кладенец"
Mестност „Студен кладенец" - №502.264
29.10.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Тодорка Великова, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 53.4-18/12.09.2017 г., подадено от Георги Саров, чрез адв.Таня Иванова, е издадена заповед №198/17.09.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която се изменя плана на новообразуваните имоти на местност „Студен кладенец“, КР 502, землище с.Орешак, община Аксаково, в частта за НИ №502.264 по ПНИ, одобрен със заповед №РД-11-7706-303/04.10.2011г. на областен управител на област Варна.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14 –дневен срок от съобщаването и пред Районен съд Варна.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.