ОБЩИНА АКСАКОВО

WEB регистри
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Номер 
Дата 
Вид 
Основание 
Начин на разпореждане 
Данъчна оценка 
Цена определена от Общински съвет 
Крайна цена 
Акт Номер 
Акт Дата 
Собственост 
Вид и описание на имот 
Местонахождение 
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
125109.11.2009 г.Продажба     178019.10.2009 г.Частна/ урегулиран поземлен имотОрешак, УПИ ХVІ-общ. кв.1,със заповед № 2132/26.10.1984 г.на Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Орешак
136704.12.2009 г.Отсъпено право на строеж     178019.10.2009 г.Частна/ урегулиран поземлен имотОрешак, УПИ ХVІ-общ. кв.1,със заповед № 2132/26.10.1984 г.на Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Орешак
15220.02.2007 г.Замяна     119918.04.2007 г.Частна, 1.248дка / земеделска земя - нива, седма категорияКуманово, м-ст "Кавак дере", имот № 033015
2618.03.2002 г.Замяна     35724.04.2000 г.Частна, 62.257дка / Земеделска земя - нива, седма категория,Куманово
2618.03.2002 г.Замяна     35724.04.2000 г.Частна, 62.257дка / Земеделска земя - нива, седма категория,Куманово
10917.04.2001 г.Отсъпено право на строеж     45127.03.2001 г.Частна/ Място за търговски комплекс и трафопостИгнатиево
9406.08.2010 г.Делба  4273.30  162901.12.2008 г.Частна/ 378 квм идч от УПИ ІІІ-919 кв.67,цялото с площ 764 квмАксаково, УПИ ІІІ-919 кв.67, със заповед № 358/20.12.2008г.е одобрен кадастраалният и регулационен план на гр.Аксаково
7930.06.2010 г.Делба  1211.80за уравняване на дяловете страните не си дължат доплащане 124623.10.2007 г.Частна/ Дворно място405 кв.м. ид.части от дворно място цялото с площ 1255 кв.м., Генерал Кантарджиево, УПИ ІІ - 262, кв. 21, със заповед № 1350/06.06.1961г.
21622.01.2007 г.Продажба  1855.90 лв14220 лв 117922.01.2007 г.Частна, 555 / дворно мястоСлънчево, УПИ XVI-381, кв.49, със Заповед № 916/28.05.1987г. На Кмета на Община Аксаково е одобрен кадастралния и регулационен план на с. Слънчево
14119.10.2010 г.Отсъпено право на строеж  2505.902843 89702.02.2006 г.Частнадворно място с площ от 500 /петстотин/ кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ VІ-765, кв.43, със заповед № 358/20.12.2001г. на Кмета на Община Аксаково е одобрен кадастралния и регулационния план на гр. Аксаково
8916.03.2011 г.Делба делба5878 лв.37913 лв. 144127.10.2008 г.Частна177.50 кв.м. ид.ч. от УПИ VІ-462 в кв.50 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 555 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ VІ-462 в кв.50 по плана на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001г.
8916.03.2011 г.Делба делба9210.6052876 лв. 143927.10.2008 г.Частна358 кв.м. ид.части от УПИ І-462 в кв.86 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 774 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ І-462 в кв.86, със Заповед № 358/20.12.2001г. е одобрен кадастралния и регулационен план на гр. Аксаково
8916.03.2011 г.Делба делба9460.50 лв.54313.20 лв. 144227.10.2007 г.Частна1/2 ид.ч. от УПИ ІІ-462 в кв.86 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 795 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ ІІ-462, кв.86, със Заповед № 358/20.12.2001г. е одобрен кадастралние и регулационен план на гр. Аксаково
8916.03.2011 г.Делба делба10210.20 лв.58586 лв. 144327.10.2008 г.Частна1/2 ид.ч. от УПИ ІІІ-462 в кв.86 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 858 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ ІІІ-462 в кв.86, със Заповед № 358/20.12.2001г. е одобрен кадастралния и регулационен план на гр. Аксаково.
21607.07.2011 г.Отсъпено право на строеж отстъпено право на строеж23 365.70  481824.01.2011 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІІ - "за търговия и озеленяване" /седем римско, за търговия и озеленяване/ в кв. 95 /деветдесет и пет/ по плана на гр. Аксаково, целия с площ 600 /шестстотин/ кв.м.с. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ VІІ - "за търговия и озеленяване" в кв. 95 по плана на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001г. на Кмета на Община Аксаково.
86729.10.2014 г.Заповед за деактуване     156224.11.2008 г.Частна/ урегулиран поземлен имотСлънчево,УПИ ІІІ-общ. кв.2, със заповед № 916/28.05.1987г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Слънчево
31919.08.2014 г.Продажба продажба1994.00 3140.00515609.09.2011 г.Частна224/двеста двадесет и четири/ кв.м.ид.ч.,включени в новообразуван имот № 504.1016/петстотин и четири, хиляда и шестнадесет/, вид територия- населени места, начин на трайно ползване- индивидуално застрояване, по ПНИ на СО"Могилите" в местност "Сухата чешма" с. Кичево, Община Аксаково, цемлия с площ 1449/хиляда четиристотин четиридесет и девет/ кв.м.с.Кичево, Община Аксаково, Област Варна, пновообразуван имот № 504.1016 по ПНИ на СО"Могилите", местност"Сухата чешма", одобрен със Заповед № РД-10-7706-371/21.12.2010г. на Областен управител на Област Варна.
17408.04.2019 г.Продажба продажба207.501800.002500.00671029.11.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 67489.13.44 /шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет, тринадесет, четиридесет и четири/, начин на трайно ползване- водоем, местност "Ферезлер" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слънчево, целия с площ 883 /осемстотин осемдесет и три/кв.м. С номер по преходен план 000009.област Варна, община Аксаково, местност "Ферезлер" Поземлен имот с идентификатор 67489.13.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слънчево, одобрени със № РД-18-912/13.12.2017 г., на Изпълнителния директор на АГКК.
15521.03.2019 г.Продажба  601.90 928.80608117.07.2015 г.Частна180 /сто и осемдесет/ кв.м. идеални части , включени в УПИ І- 47 /едно римско, четиридесет и седем/, кв. 10 /десет/ по плана на с. Засмяно, Община Аксаково, целия с площ 1710 /хиляда седемстотин и десет/ кв.м.Област Варна, Община Аксаково, с. Засмяно, УПИ І-47, кв. 10, по действащия план на селото одобрен със Заповед № 588/20.11.1931г. за улична регулация и Заповед № 4832/07.12.1931г. за дворищна регулация
65804.10.2119 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книгиДоговор за дарение на Държавата № 4203/24.09.2019 г.    669503.09.2018 г.ПубличнаПоземлен имот с идентификатор 39983.79.179 /тридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три, седемдесет и девет, сто седемдесет и девет/, местност "Край село", по КК и КР на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - язовир, целият с площ 22 138 /двадесет и две хиляди сто тридест и осем/ кв.м. Номер по предходен план: 000179.Област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 39983.79.179, местност "Край село" по КК и КР на с. Крумово
23220.09.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111, ал.1. ал.4 и ал.9 от НР 4336.80  105021.07.2006 г.Частна, 821 / дворно мястоАксаково, УПИ VІІІ-80, кв.2, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
43606.11.2007 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, чл.111а ал.3 от НР    110923.10.2006 г.Частна, 704 / дворно мястоАксаково, УПИ V-194, кв.29, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
25422.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.6 от ЗОС, чл.62 ал.1 от НРПУРОИ, Заповед 3544.60  153418.11.2008 г.Частна, 1060 квм / урегулиран поземлен имотДоброглед, УПИ ІV-85 кв.10, със заповед №1097/08.07.1981г. на Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Доброглед
24607.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т2, ал2 и ал3 от ЗОС, чл.111 ал.1, чл.1 250.80  171912.08.2009 г.Частна, 1395 квм / общинско място от 75 квм идч, включени в УПИ ХІІІ-24 кв.1по плана на с.ЗорницаЗорница, УПИ ХІІІ-24 кв.1по плана на с.Зорница,одобрен със Заповед № 102/16.03.1933г.за улична регулация и Заповед № 999/05.04.1933г.за дворищна регулация.
8114.06.2004 г.Договор за покупко продажбачл.34 и чл.35 ал.3 от ЗОС;чл.81 от НРПУРОИ,Зап. №    905.06.1997 г.Частна/ дворно място масивна, 1 / Сграда- недействащо училищеИгнатиево, квартал 30, парцел ІІІ
24915.10.2008 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.6 от ЗОС, чл.62 ал.1 от НРПУРОИ на Община 13696.00  49618.03.2002 г.Частна, 1040 квм / дворно място масивна, 85.00 квм, 1, 1962 / Сграда-БаняИгнатиево
23905.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 от ЗС, ч 238  171812.08.2009 г.Частна/ общинско място от 20 квм идч,включени в УПИ ІІ-2608 кв.100 по плана на гр.АксаковоАксаково, УПИ ІІ-2608 кв.100, със заповед № 358/20.12.2008г.е одобрен кадастраалният и регулационен план на гр.Аксаково
21117.08.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.111 ал.1 т. 163.70  171706.08.2009 г.Частна/ общинско място от 60 квм идч в УПИ ХІ-317 кв.1 по плана на с.СлънчевоСлънчево, УПИ ХІ-317 кв.1 по плана на с.Слънчево, одобрен със Заповед № 916/ 28.05.1987г.на Председателя на ОНС Варна
27110.11.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2 ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 от ЗС ,чл 31,70  175725.09.2009 г.Частна/ общинско място от 10 квм идч,вкл. в УПИ ХVІІІ-212 кв.43Куманово, УПИ ХVІІІ-212, кв.43, по плана на с.Куманово, със заповед № 1711/05.11.1987г.,на Председателя на ОНС Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Куманово
8902.05.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.3 и ал.9 от НРП 1452  93923.03.2006 г.Частна, 550 / дворно мястоАксаково, УПИ ХІІ-855, кв.60, със Заповед № 358/20,12,2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
27520.11.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36,ал.1,т.2,ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1,ч 100.30  176319.10.2009 г.Частна, 1010 квм / общинско място от 30 квм идч, вкл. в УПИ І-50 кв.12Доброглед, УПИ І-50,кв.12, със Заповед № 1097/08.07.1981г. На Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Доброглед
29504.12.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1 ал.4 и ал.9 от НРПУ 2085.60  99923.05.2006 г.Частна, 316 / дворно мястоАксаково, УПИ ІV-931, кв.68, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
26129.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1 т.1, чл.11 16.70  175224.09.2009 г.Частна/ общинско място от 5 квм идч,включени в УПИ VІІ-277 кв.45Водица
25522.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 ЗС;чл.111 ал.1 66.90  175624.09.2009 г.Частна, 1040 квм / общинско място от 20 квм идч,включени в УПИ V-163 кв.22 по плана на с.КичевоКичево, УПИ V-163 кв.22, със заповед № 9008/18.11.1966г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Кичево
15810.07.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35,ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.3, ал.6 и ал.9 1929.30  97321.04.2006 г.Частна, 1540 / дворно мястоБотево, УПИ І, кв.10, със Заповед № 57/05.04.1922г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на с. Ботево
22307.09.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 ЗС, чл 518.30  162601.12.2008 г.Частна/ общинско място 155 квм идч,включени в УПИ ІV кв.31,цялото с площ 680 квмКуманово, УПИ ІV кв.31, със заповед № 1711/05.11.1987г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Куманово
18203.08.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.4 и ал.9 от НРП 2688.70  96327.03.2006 г.Частна, 973 / дворно мястоАксаково, УПИ ХІ-885, кв.63, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
16430.06.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1;ч 83.60  165715.05.2009 г.Частна, 1060 квм / общинско място от 25 квм идч, включено в УПИ ХІІ-75 кв. 20 по плана на с.БотевоБотево, УПИ ХІІ-75,кв.20,със заповед № 57/05.04.1922г.е одобрена уличната регулация и Заповед № 1056/18.04.1922 г. е одобрена дворищната регулация на с. Ботево
19615.08.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.4 и ал.9 от НРП 446.10  100023.05.2006 г.Частна, 811 / дворно мястоАксаково, УПИ ІV-918, кв.67, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
16330.06.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1,т.1; 301.00  165915.05.2009 г.Частна, 1040 квм / общинско място от 90 квм идч в УПИ ХІІІ-75 кв.20 по плана на с.БотевоБотево, УПИ ХІІІ-75 кв.20, със заповед № 57/05.04.1922г., е одобрена уличната регулация и със заповед № 1056/18.04.1922 г.е одобрена дворищната регулация на с.Ботево
15115.06.2009 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.4 т.2,вр.чл.36 ал.1,т.2, ал.2 и ал.3 ЗОС, 1488.10  162701.12.2008 г.Частна/ общинско място 445 кв.м. ид.ч. включени в УПИ цялото с площ 610квмс.Куманово, УПИ ІІ кв.31, със Заповед № 1711/ 05.11.1987г. е одобрен кадастралния и регулационен план на с.Куманово
24005.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36,ал.1,т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС; чл.36 ЗС; чл.1 66.90  175016.09.2009 г.Частна/ общинско място от 20 квм идч, вкл.в УПИ І-94 кв.13Кичево, УПИ І-94 кв.13 по плана на с.Кичево, със заповед № 9008/18.11.1966г.на Председателя на ОНС Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Кичево
50829.12.2008 г.Договор за покупко продажбачл.34 ал.7 и чл.35 ал.3 ЗОС, чл.137 и чл.141 ал.3, 16842.80  163010.12.2008 г.Частна/ урегулиран поземлен имотАксаково, УПИ ХХХІІІ кв.22, със заповед № 358/20.12.2001г.е одобрен кадастралният и регулационен план на гр.Аксаково
20304.08.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.111 ал.1 т. 652.10  163317.12.2008 г.Частна/ общинско място от 195 квм идч,включено в УПИ ІІ-8 в кв.4, целия с площ 690 квмВодица, УПИ ІІ-8 в кв.4, със заповед № 1253/19.08.1985г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Водица
3503.02.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.111 ал.1 т.2, чл.112 33.40  163417.12.2008 г.Частна/ общинско място от 10 квм идч,включено в УПИ ІV-153 в кв.15, целия с площ 675 квмОрешак, УПИ ІV-153 в кв.15, със заповед № 2132/26.10.1984г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Орешак
26829.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1, 107.00  174715.09.2009 г.Частна/ общинско място от 32 квм идч, включени в УПИ ІІ-176 кв.31Водица, УПИ ІІ-176 в кв.31, със заповед № 1253/19.08.1985г.на Председателя на ОНС Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Водица
21520.08.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС; чл.111 ал.1 т. 33.40  171430.07.2009 г.Частна/ общинско място от 10 квм идч,включено в УПИ VІ-7 в кв.6, по плана на с.Генерал КантарджиевоГенерал Кантарджиево, УПИ VІ-7,кв.6 по плана на с.Генерал Кантарджиево, одобрен със заповед №1350/06.06.1951г. На Председателя на ОНС-Варна.
13706.07.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111, ал.1 ал.4 и ал.9 от НРП 1681.70  95927.03.2006 г.Частна, 637 / дворно мястоАксаково, УПИ ІІІ-780, кв.57, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
49417.12.2008 г.Договор за покупко продажбачл.34 ал.7 и чл.35 ал.3 от ЗОС, чл.137 и чл.141, а 1580.00  95827.03.2006 г.Частна, 600 / дворно място, представляващо 1/2 ид.ч. от 1200 кв.м.Аксаково, УПИ IV-454, кв.71, със Заповед № 358/20,12,2001г. е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
4416.02.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1, чл.112 ал 50.20  164222.01.2009 г.Частна/ общинско място от 15 квм идч,включено в УПИ ХХ-170 кв.66Крумово, УПИ ХХ-17 в кв.66, със заповед № 153/21.03.1930г.е одобрена уличната регулация и със Заповед № 927/29.03.1930г.е одобрена дворищната регулация на с.Крумово
Брой: 317            
Страница 1 от 7 (317 елемента)Предишен[1]234567Следващ
[Условие]Създаване на филтър