ОБЩИНА АКСАКОВО

WEB регистри
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Документ № 
Регистрирана на 
Име на процедура 
Срок за подаване на оферти 
Резултат от процедурата 
Спечелил 
URL адрес 
Правно основание 
Файл 
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
ИП5-8007.01.2010 г.Изграждане на водоем V-100м3 в с. Орешак Прекратена чл.8, ал.1, т.1 - отменено
ИП5-9307.01.2010 г.Ремонтни работи по ОДЗ 'Дружба' с. Аксаково Сключен договор с изпълнител'Бизнес Агенция' ЕООД 
ИП5-9407.01.2010 г.Изграждане на битова канализация в с. Аксаково  'Скарлет' ООД 
9323.01.2009 г.Доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково.26.02.2009 г. 'Петрол' АДчл.3, ал.2 от НВМОП
9323.01.2009 г.Доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково26.02.2009 г.сключени договори за изпълнение по трите обособени позиции  
ИП5-15721.12.2009 г.Избор на Мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщ. услуга чрез далекосъобщ. мрежа по стандарта GSM12.05.2009 г.Сключен договор за изпълнениеКОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАДчл.3, ал.2, от НВМОП
9323.01.2009 г.Доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково26.02.2009 г.сключени договори за възлагане на малката обществена поръчка НВМОП
ИП5-17122.12.2009 г.Доставка на автомобили за нуждите на Община Аксаково10.03.2008 г.  чл.16, ал.8 от ЗОП
29710.03.2009 г.Поддръжка на зелени площи в населените места на територията на Община Аксаково14.04.2009 г.сключен договор за изпълнениеАгроспектър 2000 клон Варна ЕООДПосети връзкатаНВМОП
ИП5-15821.12.2009 г.Доставка на компютърно оборудване за нуждите на общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол Описание: Доставка на компютърно оборудване за нуждите на общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол”, включващо самостоятелно обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Доставка на скенери за нуждите на общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол; Обособена позиция № 2 – Доставка на сървъри за нуждите на общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол;Обособена позиция № 3 – Доставка на интегрирани системи за създаване и визуализация на информация за нуждите на общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол;14.05.2009 г.Сключени договори с изпълнители чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-15921.12.2009 г.Текущи и неотложни аварийни ремонти на уличните и пътните настилки, включващи: асфалтови кърпежи, преасфалтиране, възстановяване на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, и други съпътстващи РСМР на територията на Община Аксаково30.06.2009 г.Сключен договор с изпълнителАкса-96 ЕООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-16021.12.2009 г.Разработка и внедряване на софтуерни продукти в общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол” Описание: Разработка и внедряване на софтуерни продукти в общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол, включваща самостоятелно обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – “Разработка и внедряване на софтуер за електронни регистри в общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол” Обособена позиция №2 – “Разработка и внедряване на уеб-базирана система за достъп до процеса на извършване на общински административни услуги в общинските администрации – Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик и Дългопол” Обособена позиция №3 – “Разработване и внедряване на софтуер за електронни интернет портали в общините Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол20.07.2009 г.  чл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-17222.12.2009 г.Ремонт и рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Аксаково18.02.2008 г.Сключен договор с изпълнителАкса-96 ЕООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-16121.12.2009 г.Подготовка на инвестиционен проект:'Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в с. Игнатиево'27.08.2009 г.  чл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-16221.12.2009 г.Подкрепа за организация и управление на проект 'Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ' Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в с. Игнатиево''.03.08.2009 г.Сключен договор с изпълнителОбединение за добро управление ДЗЗДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-16321.12.2009 г.Доставка на ново оборудване за обекти от образователната инфраструктура на Община Аксаково13.08.2009 г.  чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-16421.12.2009 г.Подготовка на инвестиционни проекти за подобрение на водоснабдителната мрежа, изграждане на нова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Кичево, община Аксаково03.09.2009 г.Сключен договор с изпълнителЕТС Химпроект Девня ДЗЗДчл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-16521.12.2009 г.Изпълнение на СМР за рехабилитация на участъци от общинската пътна мрежа на Община Аксаково25.08.2009 г.Сключен договор с изпълнителАкса-96 ЕООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-16621.12.2009 г.Подготовка за експлоатация, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на община Аксаково, през зимния период 2009-2010г.23.09.2009 г.Сключен договор с изпълнителАкса-96 ЕООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-17322.12.2009 г.Поддръжка на зелени площи в населените места на територията на Община Аксаково21.02.2008 г.Сключен договор с изпълнителХеракъл ООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-5706.01.2010 г.СМР за аварийно укрепване на дере по ул. 'Г. Кондолов' в с. Аксаково Сключен договор с изпълнител'Строй про' ЕООДчл.8, ал.1, т.1 - отменено
ИП5-16721.12.2009 г.'Доставка на около 40 000 литра дизелово гориво за отоплителен сезон 2009-2010 г. за организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка – Община Аксаково'.30.09.2009 г.Прекратена обществена поръчка на основание чл.24, ал.1, т.7 чл.3, ал2 от НВМОП
ИП5-16612.01.2010 г.Изкопни работи - газ Сключен договор с изпълнителЕТ 'Ив Строй - Христо Монев'чл.2, ал.1 от НВМОП
ИП5-18329.12.2009 г.Изготвяне на инвестиционни проекти на част от техническата инфраструктура в гр. Аксаково21.07.2008 г.Сключени договори за трите обособени позиции чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-16821.12.2009 г.Доставка на 260 хнм3 природен газ за нуждите на организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка – Община Аксаково.05.10.2009 г.Сключен договор с изпълнителЧерноморска Технологична Компания АДчл.53, ал.1,т.6 от НВМОП
ИП5-17422.12.2009 г.Почистване на замърсени терени /микросметища/ на територията на Община Аксаково04.03.2008 г.Сключен договор с изпълнителАкса-96 ЕООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-4506.01.2010 г.Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения , училищни столове и ДСП при община Аксаково Сключен договор с изпълнителЕТ 'Сиди - Св. Добрева'чл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-16921.12.2009 г.'Доставка на около 40 000 литра дизелово гориво за отопление за организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка – Община Аксаково'29.12.2009 г.Сключен договор с изпълнител'Скаленид груп' ООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-17021.12.2009 г.Доставка и монтаж на кухненско оборудване, съгласно количествена сметка и технически спецификации описани в техническото предложение, приложени към документацията за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка, за следните обекти от образователната инфраструктура: - ОДЗ 'Мир' с. Игнатиево и ОДЗ 'Дружба' гр. Аксаково22.12.2009 г.Сключен договор с изпълнителЕТ '2002-Константин Димитров'чл.53, ал.1, т.1
ИП5-17522.12.2009 г.Доставка на съдове за смет за нуждите на населението на територията на община Аксаково08.04.2008 г.  чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-17622.12.2009 г.Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в училища и детски градини на територията на Община Аксаково09.04.2008 г.Прекратена на основание Чл. 24, ал. 1, т.5 от НВМОП чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-17722.12.2009 г.Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM с национално покритие за нуждите на Община Аксаково16.04.2008 г.Прекратена процедура на основание чл. 24, ал. 1, т.6 от НВМОП чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-18429.12.2009 г.СМР за увеличаване обема на втора клетка на депо за ТБО с. Въглен, Община Аксаково18.08.2008 г.Сключен договор с изпълнителАкса - 96 ЕООДчл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-17822.12.2009 г.Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ново медицинско оборудване за нуждите на медицински център гр. Аксаково, Община Аксаково08.05.2008 г.  чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-104.01.2010 г.Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения, ученически столове и домашен социален патронаж на територията на Община Аксаково11.11.2008 г.Сключен договор с изпълнителДАР - СД ООД 
ИП5-17922.12.2009 г.Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комбиниран рентгенов апарат за графия и скопия с дистанционно управление - рециклиран за нуждите на Медицински център - гр.Аксаково, Община Аксаково14.05.2008 г.Сключен договор с изпълнителАлбамед ООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-18022.12.2009 г.Изграждане на спортни площадки на територията на Община Аксаково17.06.2008 г.Сключен договор с изпълнителБокат Боневи ООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-18122.12.2009 г.Доставка на обзавеждане за ОУ 'Христо Смирненски' с. Въглен, Община Аксаково02.07.2008 г.Прекратена процедура на основание чл. 24, ал. 1, т.1 от НВМОП чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-18529.12.2009 г.Избор на изпълнител за ремонт и рехабилитация на общински пътища: VAR1023 /Аксаково - Игнатиево - Припек - Слънчево/ и VAR1020 - /Слънчево - пътен възел за автомагистрала 'Хемус'/11.08.2008 г.Сключен договор с изпълнителПътинжинеркомфорт ДЗЗДчл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-18222.12.2009 г.Доставка на автомобили за нуждите на Община Аксаково28.07.2008 г.  чл.16.ал.8 от ЗОП
ИП5-18629.12.2009 г.Осъществяване на строителен надзор над строително монтажни работи по проект: Ремонт и рехабилитация на общински пътища: VAR1023 /Аксаково - Игнатиево - Припек - Слънчево/ и VAR1020 - /Слънчево - пътен възел за автомагистрала 'Хемус'/07.08.2008 г.Сключен договор с изпълнителИнжконсултпроект ООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-18729.12.2009 г.Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Аксаково06.08.2008 г.Прекратена процедура на основание Чл. 24, ал. 1, т.2 от НВМОП чл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-18829.12.2009 г.Допълнителни СМР на обект: 'Ремонт на уличната мрежа в гр. Аксаково', вкл. доставка и полагане на асфалтобетон, подмяна бетонови бордюри, направа на локални ремонти и направа на битумни разливки. Сключен договор с изпълнителПътно строителство АДчл.53, ал.3, т.10
ИП5-204.01.2010 г.Доставка на обзавеждане за ОУ “Христо Смирненски” с. Въглен, Община Аксаково Сключен договор с изпълнителТуран ЕООДчл.53, ал.1, т.1
ИП5-18929.12.2009 г.Подготовка за експлоатация, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на Община Аксаково през зимния период на 2008 – 2009 година29.09.2008 г.  чл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-705.01.2010 г.Проектиране рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, включващо: път Аксаково - Игнатиево - Припек - Слънчево и път Слънчево - пътен възел за автомагистрала 'Хемус'24.01.2007 г.Сключен договор с изпълнителИнжконсултпроект ООДчл.3, ал.2 от НВМОП
ИП5-304.01.2010 г.Избор на изпълнител за ремонт - обновяване на образователната инфраструктура на територията на Община Аксаково01.12.2008 г.Прекратена процедура на основоние чл. 39, ал. 1, т.6 от ЗОП чл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-19029.12.2009 г.Доставка на около 120 т дизелово моторно гориво за отоплителен сезон 2008-2009 г. за организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково13.10.2008 г.Сключен договор с изпълнителСкаленид Груп ООДчл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-19129.12.2009 г.Доставка на около 120 т дизелово моторно гориво за отоплителен сезон 2008-2009 г. за организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково13.10.2008 г.Сключен договор с изпълнителСкаленид Груп ООДчл.16, ал.8 от ЗОП
ИП5-404.01.2010 г.Доставка на 90 000 м3 газ за нуждите на организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка – Община Аксаково. Доставката ще се извършва до определените в конкурсната документация обекти. Сключен договор с изпълнителЧТК АДчл.53, ал.1, т.6
Брой: 267        
Страница 1 от 6 (267 елемента)Предишен[1]23456Следващ
[Условие]Създаване на филтър